ადამიანური რესურსები


gasul wels kompaniam daasaqma 300 adamianze meti.

wels igegmeba kontigentis gazrda 2000 muSamde da es

tendencia momaval wlebSic gagrZeldeba.

 
Loading...